همانطور که گفتیم در طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه اگر تلاشش در صلح و سازش به نتیجه نرسید باید به داوری ارجاع دهد. در این زمینه اگر زوجه درخواست طلاق کند باید به داوری ارجاع شود با همان شرایط که در فوق گفتیم.