مطابق ماده۴۷۰ و ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی این اشخاص هر چند به تراضی نمی‌توانند به سمت داوری انتصاب گردند:

  1. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین باشد.
  2. اشخاصی که فاقد اهلیت باشند.
  3. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه در اثر آن از داوری محروم شده باشند.