داوری که تعیین می شود باید به تایید دادگاه برسد و همچنین داور باید کتبا قبولی داوری خود را به دادگاه اعلام کند.

در ضمن وظیفه دارد که با زوجین جلسات متعدد تشکیل دهد و طرفین را به صلح و سازش نزدیک کند. و باید ظرف مهلت مقرر نظر خود را به دادگاه ارائه دهد.

اگر مهلتی که دادگاه برای کی در نظر گفته اندک باشد می تواند از دادگاه تقاضای فرصت بیشتر کند.