مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
     

مخاطب محترم ……….

با سلام

احتراماً، به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند:

۱. طی اجاره‌نامه عادی مورخ ………. یک آپارتمان به مساحت صد مترمربع را واقع در ………. به مدت یک سال از اینجانب اجاره نموده‌اید.

۲. با امضای مدت یک ساله قرارداد اجاره تا به امروز، از تخلیه عین مستأجره امتناع نموده‌اید و همچنین از انقضاء قرارداد تا تاریخ ………. از پرداخت اجرت‌المثل خودداری کرده‌اید.

۳. از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به شما یک ماه فرصت داده می‌شود ملک موردنظر را تخلیه و به پرداخت اجرت‌المثل معوقه و تسویه آب و برق و گاز اقدام نمایید و در غیر این صورت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهم کرد.

 

با تشکر

امضاء- تاریخ