خیر در صورتی که نظامات پزشکی را رعایت نکرده باشد مجرم شناخته خواهد شد وانگهی اگر عمل ارتکابی جرم شناخته نشده باشد ، تحت عنوان تخلفات پزشکی شاید قرار بگیرد.