اقدامات تامینی و تربیتی که جایگزین مجازات برای اطفال شده است ، به شرح ذیل میباشد:

  • سپردن بچه به پدر و مادر با گرفتن تعهد از والدین با موضوع تربیت مناسب
  • در صورت نبودن پدر و مادر ، سپردن به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تربیت مناسب
  • پند و موعظه توسط قاضی دادگاه
  • گرفتن تعهد کتبی از بچه با موضوع عدم تکرار جرم .(البته مربوط به اطفالی است که بین 12 تا 15 سال سن دارند)
  • نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال . (البته مربوط به اطفالی است که بین 12 تا 15 سال سن دارند)