ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر ، تعطیل غیرموجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین مینماید ، جرم محسوب میشود.

این در حالی است که بسته به تعداد دفعات این عمل ، مجازات آن نیز متغیر خواهد بود.در نهایت اگر این جرم ، سه مرتبه اتفاق بیافتد ، پروانه موسسه طبابت لغو خواهد شد .