فحاشی کردن و استعمال الفاظ رکیک نسبت به افراد ، جرم محسوب میشود و از جمله جرایم قابل گذشت میباشد که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مجازات آن ، جزای نقدی درجه شش خواهد بود.