هر کس در نوشته های غیر رسمی ، چیزی اضافه کند یا چیزی محو کند یا در در سند قلم ببرد ، مرتکب جرم جعل شده است که فقط جرم مذکور با شاکی خصوصی در مراجع قضایی مطرح میشود و  قابل پیگیری می باشد.