اگر پزشک وسایل سقط جنین را فراهم سازد یا اینکه شخصا اقدام به سقط جنین کند ، مجرم شناخته خواهد شد و مجازات این عمل قبیح ، تا 5 سال زندان است بعلاوه اینکه پزشک متخلف ، دیه نیز باید پرداخت کند.