وقتی که پزشکی خلاف واقع نسخه ای درباره شخصی صادر کند تا فرد مورد نظر از خدمت سربازی معاف شود ، مجرم شناخته خواهد شد و مجازات آن تا 2 سال زندان است و اگر پزشک در مقابل این گواهی نامه متقلبانه ، وجهی دریافت کند ، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده نیز محکوم خواهد شد .