هر گاه طفل ، مرتکب جرایم تعزیری شود ، صحیح است که مجازات نمیشود اما قانونگذار محترم ، برای طفل اقدامات تامینی و تربیتی فراهم آورده است.