شرط اینکه فرد مشمول مجازات حد شود ، لازم است که بالغ باشد. به عبارت دیگر فردی که به بلوغ نرسیده باشد ، جرم محقق میشود اما مجازاتی در پی نخواهد داشت.

بعنوان مثال مطابق تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، هر گاه طرفین نابالغ باشند ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود.

طفلی که مرتکب جرم حدی شده است ، اگر تا 12 سال باشد ، به والدین یا اشخاص دیگری جهت تربیت کردن مناسب او سپرده میشود.

اگر از 12 تا 15 سال سن داشته باشند ، تعهد کتبی با موضوع عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت میشوند.