زمانی که طفل مرتکب جنایتی بشود ، مرتکب خطای محض شده است . در این صورت قصاص منتفی خواهد شد و دیه ثابت میشود.

البته لازم به ذکر است که اگر طفل تا 12 سال داشته باشد و مرتکب جنایت شده باشد ، اقدام تامینی سپردن طفل به پدر و مادر یا اشخاص دیگر برای تربیت مناسب اتخاذ میشود. همچنین اگر سن طفل از 12 تا 15 سال باشد ، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت انتظار او را میکشد.

مسوول پرداخت دیه بستگی به طریقه اثبات جرم دارد. اگر جنایت با شهادت یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه بر عهده عاقله است.

اگر جنایت با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند و قسامه ثابت شود ، برعهده خود طفل خواهد بود و از اموال او برداشته میشود.