در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، منظور از طفل ، فردی است که به بلوغ شرعی نرسیده است.

به عبارت دیگر پسر تا قبل از 15 سال تمام قمری ، طفل محسوب میشود و دختر تا قبل از 9 سال تمام قمری نیز طفل محسوب میشود.

طبق ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، طفل مسوولیت کیفری نخواهد داشت و به عبارت دیگر صغیر بودن از موانع مسوولیت کیفری میباشد.

بنابراین زمانی که طفل مرتکب جرمی شود ، مجازات حد ، قصاص و تعزیرات انتظار او را نخواهد کشید و اقدامات تامینی و تربیتی جایگزین میشود.