در شکایت از پزشک اگر عملی که پزشک مرتکب شده است ، جنبه جزایی داشته باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد ، در صلاحیت دادگاه کیفری خواهد بود اما اقدامات پزشکی در جرگه مسایل تخصصی محسوب میشود که نیاز به نظرات و دیدگاه کارشناسی شده دارد. به همین خاطر در معیت دادگاه کیفری ، دادسرایی تشکیل شده است که بطور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی میپردازد.

لازم به ذکر است که نهادی به نام دادسرای انتظامی مختص پزشکان وجود دارد که دادسرای مذکور صرفا به شکایات ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی رسیدگی میکند.