در مرور زمان اجرای مجازات نیز بسته به نوع درجه ، مواعد مختلفی تنظیم شده است :

  1. جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال از قطعیت حکم
  2. جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال از قطعیت حکم
  3. جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال از قطعیت حکم
  4. جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال از قطعیت حکم
  5. جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال از قطعیت حکم