مواعد در مرور زمان تعقیب بسته به نوع درجه مجازات با یکدیگر تفاوت دارد که عبارتند از:

  • جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم