هر گاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی ، محکومیت های قطعی متعدد صادر شود ، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها ، نسبت به دیگر محکومیت ها ، قاطع مرور زمان است.