در شکایت از پزشک به دلیل اهمیت بالای حوزه طبابت حتی اگر پزشک در انجام وظایف خود کوتاهی کند و موجب صدمه بدنی به فرد بیمار شود ، به مجازات دیه محکوم میشود.

اما توجه داشته باشید که در هر صورت که پزشک صدمه بدنی به بیمار وارد کند ، مجرم شناخته نخواهد شد و فقط در صورتی مجرم تلقی میشود که مقررات پزشکی را رعایت نکند و مرتکب تقصیر شده باشد.

وانگهی اگر پرستار هم به دلیل عدم انجام وظایف خود بعنوان مثال اگر پرستار بداند که دستور پزشک اشتباه است اما بازهم آن دستور را بر بیمار اجرا کند ، دیگر پزشک ضامن نیست بلکه پرستار ضامن است.