در شرایطی که دسترسی به خود شخص ممکن نباشد ابلاغیه و اوراق قضایی به افرادی که با وی ارتباط دارند از جمله خویشاوندان و… تحویل داده می‌شود و رسید گرفته می‌شود.
در نهایت اگر این امر نیز امکان‌پذیر نباشد دادگاه رسیدگی کننده دستور به انتشار ابلاغیه در روزنامه میدهد .