۱.ابلاغ واقعی مستقیم به خود اصحاب دعوا صورت میگیرد.

۲. اگر شخص حقوقی باشد ابلاغ در صورتی واقعی محسوب میشود که ابلاغ به مدیر یا قایم مقام مدیر عامل و یا دارنده حق امضا صورت گیرد.