منظور از ابلاغ در لغت رساندن پیام به شخص و آگاه کردن اوست اما در اصطلاح حقوقی منظور از ابلاغ به اطلاع رساندن یک سند رسمی به افراد است که باعث رعایت تشریفات قانونی میشود.از جمله ارکان مهم دادرسی به ابلاغ می توان اشاره کرد زیرا در صورتی که رعایت نشود موجب نادیده گرفتن حقوق طرفین دعوا می شود.