ارتباط طرفین دعوا و یا وکلا با مراجع دادگستری در هر دعوا و اختلاف از طریق ابلاغ میسر است.
در تمام مراحل دادرسی از مراحل اولیه مانند ثبت دادخواست و شکوائیه تا اتمام مراحل نهایی و در نهایت اجرای رای، ابلاغ اوراق مربوط به دعوا وجود دارد و به علت اینکه اکثر مهلت های مقرر در قوانین و مقررات از تاریخ ابلاغ محاسبه شده و دارای اثر هست از این رو اشنا شدن با مفهوم ابلاغ و انواع آن   بسیار مهم است قابل توجه است ،مطابق قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1394 که مواد 649 الی 663 ان به دادرسی الکترونیکی اختصاص داده شده است  ابلاغ نه دیگر به مانند ایام گذشته بلکه از طریق سامانه ها الکترونیکی صورت میگیرد.