مامور ابلاغ شخصی است که تحت نظارت دادگستری موظف است ابلاغیه و اوراق قضایی را به اشخاص مورد نظر تحویل دهد.