1. رساندن ابلاغیه به اشخاص مورد نظر.
  2. تنظیم اعلامیه قانونی در شرایطی که بستگان شخص در دسترس نباشند و یا از دریافت ابلاغ قانونی خودداری کنند و دعوت کردن آنها به مراجع قضایی.
  3. اعمال مکاتبات مورد نیاز و ارجاع کار به مراجع انتظامی.
  4. نظارت کردن بر تمام امور ابلاغ و اجرا
  5. نظارت بر وصول مطالبات دولت که به اداره اجرا تحویل داده شده است.