خیر؛ فرد در وصیّت به تفصیلی که در فوق گفتیم محدودیت دارد و بیشتر از یک سوم اموال را نمی تواند وصیّت کند.