مرد از قصاص معاف خواهد بود طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی.