خیر؛ زن تنها سهم خود یعنی یک چهارم ارث به ارث می برد .