بخش اول مبایعه نامه

در بخش اول مبایعه‌نامه که همان عنوان مبایعه‌نامه است، شاهد اطلاعاتی مثل شماره مشاور املاک، شماره سریال، دفتر ثبت مشاور و تاریخ انجام معامله هستیم، در وسط صفحه هم معمولا کلمه‌ی مبایعه‌نامه به صورت بزرگ نشان داده می‌شود.

 

۵-۱

بخش دوم مبایعه‌نامه

پس از این مرحله به بخش طرفین قرارداد می‌رسیم که باید با دقت بیشتری به این بخش توجه کنید. نام فروشنده و خریدار به صورت دقیق و با جزئیات کامل در این بخش ذکر می‌گردد. خریدار و فروشنده می‌توانند یک نفر باشند یا مجموعه‌ای از افراد که با جزئیات کامل در مبایعه‌نامه ذکر می‌شوند. از دیگر اطلاعاتی که باید در مبایعه‌نامه مطرح گردند، شماره‌شناسنامه، کد ملی، نشانی یا آدرس، شماره تلفن و اطلاعات مربوط به وکالت و قیومیت است.

فروشنده/ فروشندگان: “نام فروشنده” فرزند: ….. دارای شناسنامه شماره: ….. صادره از: ….. ساکن نشانـی: ….. تلفن: …..
خریدار/ خریداران: “نام خریدار” فرزند: ….. دارای شناسنامه شماره: ….. صادره از: ….. ساکن نشانـی: ….. تلفن: …..

مشاورین املاک معمولا برای این‌که از صحت اطلاعات دریافت شده، اطمینان حاصل کنند، از مشتری و خریدار درخواست می‌کنند تا مدارک شناسایی و هویتی خود را به همراه داشته باشند.

بخش سوم نمونه مبایعه نامه املاک

در بخش سوم معامله به مشخصات ملک موردنظر خواهیم پرداخت که شامل ثمن معامله، شماره‌ ملک، شماره ثبتی، گاز، برق، آب، فقره‌های چک و … است.

مورد معامله و مشخصات آن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول و تأیید خریدار است، عبارتست از شش دانگ: دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک….. و به شماره ثبت….. دفتر….. بخش….. با امتیاز آب….. ، برق….. ،گاز ….. و تلفن به شماره ….. و جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه که فروشنده برؤیت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل نموده و مورد قبول خریدار است.

آدرس مورد معامله عبارتست از: …..

درقسمت سوم از مبایعه‌نامه به بخش قیمت و هزینه‌ها می‌پردازیم که باید دقت کنید که اعداد به درستی مطرح شده‌اند، فراموش نکنید که اینجا باید بسیار هشدار باشید،
قیمت….. موردمعامله….. مبلغ ….. ریال معادل ….. تومان وجه رایج مورد توافق متعاملین قرارگرفت و به ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود:

مبلغ : ….. ریال ( ….. تومان ) به عنوان قسمتی از ثمن ….. معامله ….. نقداً ….. طی ….. فقره چک بانکی و/ مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده گردید و به دریافت آن اقرار نمود.

مبلغ :….. ربال (….. تومان) همزمان باتحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن درمورخه / / ۱۳ .

مبلغ :….. ریال (….. تومان) درتاریخ / / ۱۳ همزمان با تنظیم سندرسمی انتقال و در دفترخانه شماره .

در ادامه این بخش معمولا تبصره‌هایی قرار داده می‌شود. به عنوان مثال، این تبصره مطرح می‌شود که عدم پرداخت مبلغ از سوی خریدار به هر علت موجب فسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و فروشنده مجاز است مورد معامله را به هرشخص دیگری واگذار نماید.

 

۶-۱

بخش چهارم مبایعه‌نامه

در بخش چهارم مبایعه‌نامه شرط و شروط مربوط به ملک مطرح خواهد شد و به روایتی آخرین بخش مبایعه‌نامه است و خریدار یا فروشنده باید با تمامی موارد مطرح شده در این بخش موافقت کنند. در واقع، شما باید شروط مطرح شده را با جزئیات کامل مطالعه کنید و خود را در موقعیت موردنظر متصور شوید، اگر پیچیدگی خاصی به ذهن‌تان نرسید، برای امضای مبایعه‌نامه اقدام کنید.

همان‌طور که گفتیم بخش چهارم مبایعه نامه اصلی‌ترین بخش آن بوده و بسیار مهم است. این شرط و شروط های مطرح شده را باید بخوانید و مطمئن شوید که با هیچ‌یک مشکلی ندارید. اغلب بیش از ۱۰ بند شرط و شروط طراحی می‌شود که در ادامه ۵ مورد از آن را برای درک بهتر شما اضافه می‌کنیم.

تاریخ تخلیه وتحویل مبیع مورخه / / ۱۳ تعیین می‌شود که همزمان با تخلیه و تحویل مبیع مبلغ مندرج دربند ۲-۳ درحق فروشنده تأییدیه می‌شود.

تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخه / / ۱۳ است که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره: ….. واقع در….. برای انجام کلیه تعهدات مندرج درمبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال هستند.

فروشنده مکلف است قبل ازتاریخ تنظیم سندرسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب های مالیاتی نقل وانتقال،عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمـان و….. را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم کند. به‌طوری‌که در روز تنظیم سندرسمی هیچ‌گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد.

حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم و حضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله (بصورت چک نضمینی یاوجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه، گواهی صادره از دفترخانه مذکور است.

درصورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله درتاریخ مذکور،فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ریال (….. تومان) بعنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود.
و … .

در ادامه مبایعه‌نامه مسائلی مثل شرایط تسلیم معامله آورده می‌شود که از فروشنده می‌خواهد دارایی موردنظر را با شرایط ذکر شده در اختیار خریدار قرار دهد و بعد از آن آثار قرارداد و خسارت‌ها مطرح می‌شود که معمولا مشاورین املاک این بخش را تهیه کرده و خریدار و فروشنده باید برای هر بند آن توافق کنند.

بعد از مطالعه‌ مبایعه نامه و صحیح بودن تمامی اطلاعات می‌توانید آن را امضا کنید. دقت داشته باشید که تمامی مبایعه‌نامه‌ها شبیه به هم هستند، ممکن است برخی از مشاورین املاک خلاقیت به خرج داده و مبایعه‌نامه را از لحاظ بصری زیباسازی کنند، اما محتوای داخل مبایعه‌نامه همان است که به ساده‌ترین شکل ممکن آن را توصیف کردیم.