مردان برای زنده نگه داشتن احساساتشان نیاز به رابطه ی جنسی دارند. در طی هزاران سال مردان یاد گرفته اند که کار اصلی آن ها محافظت و تأمین مایحتاج خانواده باشد. آنان آموخته اند که این وظایف را به قیمت مسدود و سرکوب کردن احساسات، عواطف و هیجاناتشان انجام دهند. از همان ابتدا رسیدگی به کارها و انجام وظایف محوله به نسبت توجه به احساسات، از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

غالباً مردان احساسات و عواطفشان را سرکوب کرده و آن ها را در مسیری به غیر از مسیر اصلی حرکت می دهند؛ یعنی به روش های دیگری این احساسات و هیجانات را بروز می دهند و یا تخلیه می کنند؛ مانند ورزش کردن، انجام بیش از حد کارهای بیرون خانه و...

مردان برای پایان بخشیدن به این بی بندوباری هیجانی و تعارض درونی‌شان، نیاز به برون‌ریزی و تخلیه هیجانی دارند. مرد برای آن که بتواند از خانواده‌اش محافظت کند و مایحتاج زندگی را فراهم نماید، بر خود لازم می بیند که به سختی کار کند و هر درد و مشقتی را در زندگی تحمل نماید. او برای دست‌یابی به این هدف به طور دایم خطر می کند و در نگرانی به سر می برد؛ و برای انجام این امور، سوزش آفتاب و سرمای برف را به جان می خرد. او به تدریج به این شرایط عادت می کند، اما به قیمت از دست دادن احساسات و عواطفش.

در حقیقت، این تفاوت های موجود بین زنان و مردان نشان دهنده تغییرات بنیادینی است که طی یک روند تاریخی بر احساسات و عواطف مردان وارد شده است و به همین دلیل میزان حساسیت زنان ده برابر بیشتر از مردان است. مردان برای فایق آمدن بر دردهایشان، آموخته اند که احساساتشان را خاموش کنند، غافل از این که آنان در کنار از بین بردن احساس درد، توانایی‌شان برای احساس خشنودی، لذت و عشق را نیز از دست داده اند. برای بسیاری مردان به غیر از اصابت کردن چکش به انگشتان و تماشا کردن یک بازی فوتبال، رابطه جنسی تنها راهی است که می تواند احساسات آنان را تحریک کند.

به طور قطع، یکی از روش های افزایش حساسیت برای مردان رابطه ی جنسی است. وقتی که یک مرد از نظر جنسی برانگیخته شود، می تواند عشق پنهان درونی اش را بار دیگر آشکار نماید. مردان می توانند از طریق تجربه رابطه ی جنسی، احساسشان را احیا کنند و به واسطه ی این احساس، روحی جدید در آنان دمیده خواهد شد.