بسمی تعالی

مدیریت محترم اداره برق شهرستان/ منطقه----------------

سلام علیکم

به استحضار عالی می رساند که اینجانب ----------- فرزند--------ساکن----------- دارای کد ملی --------- به دلیل عدم برخورداری از نعمت برق که تاکنون در این منطقه امکانات و زیرساخت های لازم فراهم نگردیده است هم اکنون با توجه به واگذاری آن تقاضای دریافت انشعاب برق مربوطه را از آن مقام ارجمند دارم. امیدوارم با عنایت به شرایط موجود یاری گر اینجانب باشید.

با تشکر- --------