بسمی تعالی

مدیریت محترم اداره برق شهرستان/منطقه -----------

با درود و سلام به استحضار عالی میرساند اینجانب ------------ فرزند---------ساکن-------- دارای کدملی ----------- به دلیل نیاز مبرم به برخورداری از انشعاب برق تقاضای واگذاری انشعاب مربوطه را دارم.

با تشکر--------