بسمی تعالی

مدیریت محترم اداره برق شهرستان/منطقه -----------

با سلام و احترام به استحضار عالی میرساند اینجانب---------------فرزند-----------ساکن--------- دارای کد ملی ------------ که به لطف حق  اخیرا از نعمت مسکن بهره مند شده ام به دلیل نیاز مبرم به انشعاب برق خانگی خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به واگذاری امتیاز مربوطه یاری گر اینجانب باشند.

و من الله توفیق-------