خلاصه اظهارات

مخاطب محترم

بدین وسیله مراتب عزل از وکالت اعطایی به شما که طی وکالتنامه شماره دفترخانه شماره و نام شهرستان " جهت انجام وکالت مندرج در آن داده شده است رسما اعلام می تردد لذا با توجه به این که با ارسال این اظهارنامه قانونی دیگر ندا اختیار که در انجام وکالتنامه مذکور ندارید. ضمن خودداری از انجام وکالتنامه حساب دوران وکالت خود را نیز ارائه فرمایید

رونوشت : دفتر خانه شماره و نام شهرستان" جهت ثبت موضوع عزل از وکالت شماره فوق الذکر در دفاتر مربوطه و عندالإستعلام اعلام عزل به مبادی مذکور

خلاصه جواب