جرم فقط در صورتی محقق می شود که عناصر سه گانه روانی (معنوی)، قانونی و مادی موجود باشند.