مجموعه ای از ارکان و عناصر راجع به نهاد دادسرا، دادگاه، دیوان عالی، اداره ثبت اسناد و کلیه مراجع مربوط به فصل خصومت و حل اختلاف و رفع تنازع بین اشخاص حقیقی و حقوقی.