قوه مجریه یا دولت به مجموعه رییس جمهور، هیئت وزیران و نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری گفته می شود .