قوه مقننه یا مجلس قانونگذاری که در ایران به آن مجلس شورای اسلامی گفته می شود و متشکل از نمایندگان منتخب شهرهای مختلف است جهت وضع، تفسیر ونظارت بر اجرای قوانین.