بله، پرداخت عیدی و سنوات هیچ ارتباطی با بیمه بودن یا بیمه نبودن کارکنان مشمول قانون کار پیدا نمیکند.