اگر بازنشسته تامین اجتماعی باشد نباید در لیست بیمه آورده شود و یا به بازرس اعلام شود زیرا حقوق بازنشستگی آن قطع خواهد شد. اگر سایر بازنشسته ها مثل صندوقهای کشوری و لشگری باشند، مشکلی ایجاد نخواهد شد و نیاز به ارسال لیست هم نیست.