۱- پایان دوره مقرری

۲- اشتغال مجدد

۳- عدم شرکت در دوره های آموزشی

۴- عدم حضور به موقع

۵- عدم قبول شغل پیشنهادی

۶- بازنشستگی

۷- فوت

۸- سربازی (افراد مجرد)

۹- از کارافتادگی کلی

۱۰ – اشتغال پنهان

۱۱- محکومیت کیفری (افراد مجرد)