ارائه برگه تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست. در صورتی که ایشان از جهل کارگر سو استفاده کرده و از کارگر اقرار مبنی بر تسویه گرفته است اما وجه را پرداخت نکرده است پس می بایست در ادارات کار مربوطه نسبت به ثبت دادخواست علیه ایشان اقدام شود.