خیر، دارنده چک صرفا می‌تواند علیه صادرکننده چک اقامه دعوا کیفری نماید.