توهین جز جرائم قابل گذشت مطرح می‌شود و از این حیث رسیدگی به این جرم بدون اقامه دعوا از طرف شاکی امکان پذیر نیست.