تمکین زوجه و عدم پرداخت نفقه با توجه به استطاعت مالی مرد، می‌تواند شرایط را برای طرح شکایت کیفری از طرف شاکی فراهم آورد.