یکی از مهم ترین شرایط صحت اقرار و شرط نفوذ اقراراین است که شخص با اختیار اقرار به چیزی کند. بنابراین اقرار مبنی بر شکنجه ،اجبار، اکراه، و اضطرار که از انسان صادر می شود بیانگراین امر است که مطابق میل و رضایت شخص نبوده است.

حسب بند 9 ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383هر گونه شکنجه و آزار متهم که منظورگرفتن اقرار و یا اجبار شخص به امور دیگر ممنوع بوده است و اقرارهایی که از وی اخذ شده حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.