در امور کیفری اقرار اعتبار بالایی دارد و یکی از اصلی‌ترین مدارک به حساب می آید و در حقیقت اگر کسی خود اقرار به ارتکاب آن جرم کند دیگر نیازی به ارائه سند و مدارک دیگر نیست. البته ممکن است حالتی پیش آید که قاضی اقراری را قبول نکند به عنوان مثال متوجه شود که اعترافات شخص اقرار کننده با آن چه که واقعا رخ داده است در تضاد است. که در چنین شرایطی دادگاه دستور می دهد تحقیقات از سر گرفته شود.