اصل بر این است که با یک بار اقرار وقوع جرم ثابت شود. اما باید توجه کرد که بعضی از جرم‌ها هستند که با یک بار اقرار شخص ثابت می شوند و باید چند مرتبه به صورت متوالی یا متناوب صورت بگیرد تا جرم ثابت شود. مثل شرب خمر، قذف و سرقت حدی که با 2 بار اقرار ثابت می شود و یا جرم زنا که با 4 بار اقرار ثابت می شود.