با تغییر قانون اجرای محکومیت های مالی و براساس ماده 22 این قانون , بحث جزای نقدی مشمول این قانون نمی شود .

براساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه محکوم علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را کند و دادگاه نخستین احراز نماید که شخص توانایی پرداخت آن را دارد، با اخذ تامین مناسب امر به تقسیط می دهد .